PRIVACY VERKLARING adam&events
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

adam&events, gevestigd aan Bonnen 2a, 9461 AD te Gieten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: adamandevents.eu (inschrijfportal voor runforestrun.nl, IndianSummerUltra.nl en thehARz.com)
Telefoonnummer: 0031 (0)6 4211 4999
Email-adres: winfried@bats.nl, info@adamandevents.eu, info@runforestrun.nl, info@thehARz.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
adam&events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens (alleen bij het bestellen van een productactie);
– Telefoonnummer (alleen opgave eigen of thuisfront noodnummer voor specifieke events);
– Geboortedatum;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een inschrijving voor een  evenement te doen, in correspondentie en telefonisch;
– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via winfried@bats.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
adam&events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verwerken van uw inschrijving voor één door ons georganiseerde evenementen;
– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Uw thuisfront te kunnen informeren in geval van nood (ongeval), alleen bij evenementen waar het noodzakelijk is om een ICE nummer te vragen;
– U te informeren over (wijzigingen van) onze evenementen , diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren (opgave adres productactie);
– Het presenteren van deelnemerslijsten per event met hierop uw naam, geslacht, woonplaats, land en onderdeel waar u aan deelneemt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
adam&events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Email adressen: 5 jaar (informeren over evenementen, diensten en producten);
– Overig: 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
We delen zo min mogelijk persoonsgegevens met anderen. We zullen je persoonlijke gegevens en die uit je administratie nooit verkopen of verhuren. We delen je gegevens alleen

• als dit wettelijk verplicht is;
• als dit past bij de doelen waarvoor we je gegevens vastleggen en als we dat mogen van de wet, bijvoorbeeld omdat je ons toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens te delen.

Daarnaast kunnen we je gegevens delen met onze partners, die bepaalde diensten voor ons verzorgen. Deze partners kunnen in opdracht van ons jouw persoonsgegevens vastleggen of gebruiken. Deze partners zijn:

Adrendum: voor het verwerken van aanmeldingen, deelname en uitslagen van evenementen waaraan je hebt deelgenomen;

HB-Sports: voor het afnemen en toesturen van productacties die je besteld hebt;

Mailchimp: voor het versturen van nieuwsbrieven waarvoor je toestemming hebt gegeven;

Mollie: voor het verrichten van betalingen aan adam&events (bijvoorbeeld voor deelname aan een evenement);

Russchen Media: voor het beheren van onze gegevens op hun server.

Met deze partners hebben we middels een verwerkersovereenkomst goede afspraken gemaakt over de geheimhouding en beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
adam&events gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
adam&events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via winfried@bats.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door adam&events en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [emailadres]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. adam&events wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons